debaty

Biblioteka planuje na następne 60 lat

Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdroju zainicjowała debatę społeczną na temat swojej nowej siedziby. Zanim zapadnie decyzja o lokalizacji nowego budynku, bibliotekarki wraz z czytelnikami rozpoczęły rozmowy z mieszkańcami miasta o ich oczekiwaniach dotyczących funkcji przyszłej biblioteki. Nowa placówka ma sprostać wyzwaniom, jakie stają przed współczesnymi bibliotekami: ma nie tylko udostępniać książki ale także edukować, integrować, angażować społecznie i kulturalnie.

Debatę zapoczątkowało spotkanie (30 października), podczas którego bibliotekarki i użytkownicy biblioteki wypracowali funkcjonalny model przeszłej biblioteki. Pracowano sprawdzoną już wielokrotnie w autoportretowych debatach metodą warsztatową. Między innymi wypisano czynności, które są lub mogłyby być wykonywane przez użytkowników i bibliotekarzy na terenie biblioteki. Okazało się, że jest ich w sumie blisko sto. A więc nie tylko wypożyczanie i czytanie książek…
27 listopada, przy okazji uroczystej sesji Rady Miasta poświęconej 65-leciu krynickiej biblioteki, zaprezentowano wstępny pomysł na siedzibę, rozpoczynając w ten sposób szersze konsultacje: z udziałem radnych miejskich i mieszkańców. Prezentacji wypracowanego na pierwszej debacie modelu miała przyjemność dokonać koordynatorka programu „Autoportret. Debaty” , Anna Miodyńska. Podczas gdy czytelnicy (nie pracownice biblioteki!) apelowali do burmistrza w sprawie nowej placówki, rozdano uczestnikom sesji ankiety z pytaniami o ich sugestie dotyczące przyszłej biblioteki.

Te działania rzeczniczce, dobrze przygotowane przez zespół biblioteki, spotkały się z dobrym przyjęciem. Bibliotekę zauważono, doceniono konieczność jej rozwoju. Teraz czas na ciąg dalszy debaty.

debaty

Zszywanie miasta Łodzi

5 i 6 listopada br. odbyły się w Łodzi warsztaty planowania przestrzennego w ramach projektu „Zszywanie miasta”. Jego organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Łodzi we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Główni uczestnicy projektu to zespoły specjalistów z różnych dziedzin – architekci, urbaniści, plastycy, socjologowie i animatorzy kultury.

Przewidziano także udział mieszkańców: w sobotę, 5 listopada, w sali obrad łódzkiego magistratu odbyły się warsztaty urbanistyczne dla łodzian. Przyszło ponad sto osób chcących mieć swój udział w decydowaniu o tym, jak powinna wyglądać Łódź między jej historycznym centrum a nową dzielnicą.
W drugim etapie projektu (od 7 listopada do 4 grudnia) zespoły opracują koncepcje zagospodarowania okolic Nowego Centrum wraz z ich graficznymi i multimedialnymi prezentacjami. W trzecim etapie uczestnicy zaprezentują te pomysły i, z udziałem mieszkańców, wybiorą najciekawszy.

debaty

Polecamy stronę internetową “Decydujmy razem”

Polecamy stronę internetową tego projektu, a szczególnie ciekawy katalog dobrych praktyk, z których wiele odnosi się do partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych. O samym projekcie pisaliśmy już na tym blogu. Jest to pilotaż, mający za cel budowanie i testowanie mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Chodzi w nim także o upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.

debaty

Narzędzie partycypacji: badania w działaniu

„Decydujmy razem” to propozycja skierowana do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z jednostkami samorządów terytorialnych, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego przedsięwzięcia 9 września odbyło się w Collegium Civitas (Warszawa) piąte seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych. Nosiło ono tytuł Badania w działaniu – partycypacyjny model poznania. Badania aktywne, którym poświęcono to spotkanie, angażują badanych (czyli członków danej społeczności) na równi z badaczami i wydają się być dalekie od założeń klasycznej socjologii. Dodajmy do tego jeszcze istotny fakt, iż celem owych działań, oprócz twardych danych i ich interpretacji, jest wspieranie partycypacji społecznej. Wystąpienia prelegentów (teoretyków i praktyków) zainspirowały słuchaczy do pytań i wyrażania wątpliwości. Badania partycypacyjne, choć sprawdzone w wielu krajach, nie są jeszcze w Polsce powszechne.

debaty

9 tez dla miasta

W czerwcu przedstawiciele 50 organizacji pozarządowych udali się przed ratusze miast polskich, między innymi Warszawy, Poznania i Gdańska. Na drzwiach tych instytucji umieścili listy 9 postulatów mówiące o tym, w jaki sposób i na jaką skalę obywatele powinni decydować o przyszłości swoich miast. Pomysł na opublikowanie tych postulatów na drzwiach urzędów zrodził się podczas spotkania organizacji pozarządowych 18 i 19 czerwca w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjechali społecznicy z 17 miast, którzy twierdzą, że to mieszkańcy powinni mieć decydujący głos w niektórych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Tak zrodził się Kongres Ruchów Miejskich.

debaty

Czym są Komisje Dialogu Społecznego/Obywatelskiego?

10 marca br. w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone doświadczeniom warszawskich organizacji pozarządowych, związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem Komisji Dialogu Społecznego. Działają one, zgodnie z zapisami Programu Współpracy, w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do zadań Miasta. Komisje pełnią funkcję ciała inicjatywno-doradczego i mają otwarty charakter, co oznacza, że każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w spotkaniu komisji.

Opowiadał o tym Piotr Todys, wieloletni uczestnik jednej z takich komisji. Być może ze stołecznych doświadczeń skorzystają krakowskie NGO i urzędnicy miejscy. Prace nad utworzeniem podobnych gremiów – w Krakowie będą się one nazywały Komisjami Dialogu Obywatelskiego – trwają .Prawdopodobnie pierwszą ukonstytuowaną komisją będzie KDO do spraw rewitalizacji Nowej Huty.