Program „Autoportret. Debaty” zajmuje się wypracowywaniem nowej metody partycypacji społecznej w dziedzinie kształtowania przestrzeni publicznej. Założeniem tej metody jest tworzenie skutecznych narzędzi komunikacji między mieszkańcami, którzy chcą mieć wpływ na sposób zagospodarowania swojego otoczenia, władzami lokalnymi, które są odpowiedzialne za inwestycje oraz architektami – autorami konkretnych projektów.

Metoda debat społecznych nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej pozwala:

  • mieszkańcom – współuczestniczyć w jej kreowaniu inaczej niż tylko poprzez krytykę projektów, nie spełniających oczekiwań zainteresowanych
  • architektom – nawiązać dialog z bezpośrednimi odbiorcami ich pracy
  • władzom samorządowym – otrzymać czytelny komunikat o oczekiwaniach mieszkańców wobec ich najbliższej przestrzeni, zanim podjęte zostaną szczegółowe decyzje o inwestycjach.

Kolejne planowane w projekcie debaty traktujemy z jednej strony jako realny udział mieszkańców w odpowiedzialnym planowaniu ich najbliższej przestrzeni, z drugiej jako etapy w tworzeniu metody, będącej uzupełnieniem istniejących już i realizowanych przez samorządy procedur partycypacyjnych (jak na przykład zgłaszanie swoich uwag w Biurze Planowania Przestrzennego). Efektem każdej debaty jest raport dla władz samorządowych, który, w intencji organizatorów, jest głosem mieszkańców procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powstały już: raport z debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego między Nowohuckim Centrum Kultury a Centrum E w Nowej Hucie, raport z debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy osiedlem Lipska a ulicą Mały Płaszów oraz z terenu zielonego w Mszanie Dolnej.